Et bredt tjenestespekter

Eiendomsforvaltning

SAJA tilbyr et bredt tjenestespekter innen forvaltning av næringseiendom, herunder administrativ og økonomisk forvaltning, utleie, regnskapsførsel, selskapsadministrasjon og arkivtjenester.

Får jobben gjort

Fleksibel og proaktiv

For SAJA betyr bærekraftig forvaltning å kombinere hensyn til både eiendommen, byggeier, leietaker og omgivelsene.

Vårt forvaltningsteam kan påta oss deler av eller alle forvaltningsoppgavene i eiendommen.

Vi ser muligheter, foreslår forbedringer - og sørger for å få løsningene ferdig levert.

Utnytter potensialet i hver eiendom

Tverrfaglig kompetanse

For å innfri vårt løfte om å ta en aktiv rolle og levere tjenester som verdiøker og utnytter potensialet i hver eiendom, har vi dyktige, tett samarbeidende ansatte innenfor blant annet økonomi, regnskap, administrasjon og utleie.

Vi har også etablert flere kompletterende tjenesteområder som du kan benytte etter ønske, blant annet en driftsavdeling, en prosjektavdeling - og kontorhotellkonseptet SAJA Flex.

Eiendommen, leietakerne, gårdeieren og miljøet

Byggeiers perspektiv

Som oppdragsgiver får du i tillegg nytte av vår lange erfaring som tidligere gårdeier. Vi kjenner byggeierens perspektiv, interesser, muligheter og utfordringer – og tar med oss dette i alle deler av forvaltningsrollen.

Vi foreslår tiltak for oppdragsgiver - og jobber fortløpende med forbedringer i alle ledd til beste for eiendommen, leietakerne, gårdeieren og miljøet.

Hva kan vi gjøre for deg?

SAJA kan tilby alle eller deler av følgende oppgaver etter behov og nærmere spesifisering i en tilpasset forvaltningsavtale.

Administrativ forvaltning
 • Besørge oppfølging av sikkerhetsstillelse / depositum fra leietakere

 • Bistå ved reforhandling av løpende leieforhold og utleie av ledige lokaler

 • Bistå ved overtakelsesbefaringer ved inn- og utflytning av lokaler

 • Kreve inn husleie, herunder besørge nødvendige purringer og inkasso

 • Forestå leieregulering

 • Innhente, fordele og avregne felleskostnader

 • Bistå ved utøvelse av leieopsjoner

 • Besørge at kontraktsfestede frister overholdes

 • Løpende oppdatere leietakeroversikt

 • Bistå ved spørsmål fra leietakere om drift og vedlikehold samt leiekontrakten og tilhørende bestemmelser

 • Følge opp at leietaker utfører sin vedlikeholdsplikt

 • Forestå betaling av drifts- og vedlikeholdskostnader (kontering av bilag)

 • Håndtere ordinære driftsrelaterte saker overfor plan og bygningsmyndigheter

 • Innhente og inngå tilfredsstillende forsikringsavtaler i tråd med selskapets vedtak

 • Innhente leietakererklæringer for merverdiavgift

 • Bistå med avvikling av leieforhold ved kontraktsfestet utløp

 • I nødvendig utstrekning bistå med å fremskaffe dokumentasjon og informasjon ved salg av eiendommen eller selskapet, herunder i i tilknytning til due diligence-prosesser

Les mer
Økonomisk forvaltning
 • Utarbeidelse av budsjetter for selskapet og/eller eiendommen

 • Utarbeide likviditetsbudsjetter og foreta likviditetsoppfølging

 • Foreta løpende ajourhold og avleggelse av perioderegnskap for internt bruk innen rimelig tid etter periodeavslutning, herunder:

 • Nøkkeltallrapportering

 • Skatteberegninger, inkludert fremskaffelse av grunnlaget for beregningen av permanente og midlertidige forskjeller

 • Utarbeide kvartalsrapporter for selskapets økonomiske stilling i samsvar med avtalte rapporteringskrav/rapporteringspakke

 • Besørge utarbeidelse og innsending av merverdiavgiftsoppgaver

 • Utarbeide Forvalters årsrapport til styret

 • Gi offentlig myndighet innsyn ved behov

Les mer
Selskaps­administrasjon
 • Registering som og utførelse av oppgaver som daglig leder for ditt selskap

 • Sekretariattjenester, herunder;

 • Utkast til styrets årsberetning

 • Utkast til styreprotokoller

 • Utkast til generalforsamlingsprotokoller

 • Ajourføring av selskapets vedtekter

 • Besvarelse av henvendelser fra offentlige myndigheter

 • Deltakelse i selskapets styremøter og generalforsamlinger

Les mer
Arkivtjenester​
 • Besørge forvaring av selskapets styre- og generalforsamlingsprotokoller, og øvrig selskapsdokumentasjon

 • Arkivere korrespondanse med leietakere og offentlige myndigheter / andre i inntil 10 år, dog begrenset til avtaleperioden

 • Oppbevare regnskapsdokumentasjon forsvarlig i hele avtaleperioden

Les mer
Regnskapsførsel
Ta kontakt

Vil du vite mer om forvaltning?

La oss kontakte deg for et uforpliktende introduksjonsmøte!