top of page
Brynsveien 12 Atrium.jpg

Forvaltning

SAJA bistår eiendomsbesittere med aktiv, verdiøkende forvaltning av næringseiendom i Stor-Oslo.
 

 • Administrativ forvaltning

 • Økonomisk forvaltning

 • Utleie

 • Regnskapsførsel (autorisert regnskapsfører)

 • Selskapsadministrasjon

 • Arkivtjenester

_DX_0380-Edit.jpg

En erfaren og aktiv forvalter

I SAJA har du en solid, pålitelig og proaktiv forvalter med lang erfaring som både byggeier, forvalter og drifter av «modne»/operasjonelle næringsbygg.

 

Vårt erfarne team forvalter i dag en portefølje på 18 eiendommer på tilsammen over 100 000 kvm. 

For oss betyr bærekraftig forvaltning å kombinere hensyn til både byggeier, leietaker og miljøet.
 

_DX_9765_edited.jpg

Bred og dyp kompetanse

For å innfri vårt løfte om å ta en aktiv rolle og levere tjenester som verdiøker og utnytter potensialet i hver eiendom, har vi dyktige, tett samarbeidende ansatte innenfor blant annet økonomi, regnskap, administrasjon og utleie.

 

Vi har også etablert flere kompletterende tjenesteområder som du kan benytte etter ønske, blant annet en driftsavdeling, en prosjektavdeling - og kontorhotellkonseptet SAJA Flex.

 

20210910_100640.jpg

Byggeiers perspektiv

Som oppdragsgiver får du i tillegg nytte av vår lange erfaring som tidligere gårdeier. Vi kjenner byggeierens perspektiv, interesser, muligheter og utfordringer – og tar med oss dette i alle deler av forvaltningsrollen.

 

Vi foreslår tiltak for oppdragsgiver - og jobber fortløpende med forbedringer i alle ledd til beste for eiendommen, leietakerne, gårdeieren og miljøet.

Hva kan vi gjøre for deg?

 

SAJA kan tilby alle eller deler av følgende oppgaver etter behov og nærmere spesifisering i en tilpasset forvaltningsavtale.

 

Administrativ forvaltning

 • Besørge oppfølging av sikkerhetsstillelse / depositum fra leietakere

 • Bistå ved reforhandling av løpende leieforhold og utleie av ledige lokaler

 • Bistå ved overtakelsesbefaringer ved inn- og utflytning av lokaler

 • Kreve inn husleie, herunder besørge nødvendige purringer og inkasso

 • Forestå leieregulering

 • Innhente, fordele og avregne felleskostnader

 • Bistå ved utøvelse av leieopsjoner

 • Besørge at kontraktsfestede frister overholdes

 • Løpende oppdatere leietakeroversikt

 • Bistå ved spørsmål fra leietakere om drift og vedlikehold samt leiekontrakten og tilhørende bestemmelser

 • Følge opp at leietaker utfører sin vedlikeholdsplikt

 • Forestå betaling av drifts- og vedlikeholdskostnader (kontering av bilag)

 • Håndtere ordinære driftsrelaterte saker overfor plan og bygningsmyndigheter

 • Innhente og inngå tilfredsstillende forsikringsavtaler i tråd med selskapets vedtak

 • Innhente leietakererklæringer for merverdiavgift

 • Bistå med avvikling av leieforhold ved kontraktsfestet utløp

 • I nødvendig utstrekning bistå med å fremskaffe dokumentasjon og informasjon ved salg av eiendommen eller selskapet, herunder i i tilknytning til due diligence-prosesser

 

Økonomisk forvaltning

 • Utarbeidelse av budsjetter for selskapet og/eller eiendommen

 • Utarbeide likviditetsbudsjetter og foreta likviditetsoppfølging

 • Foreta løpende ajourhold og avleggelse av perioderegnskap for internt bruk innen rimelig tid etter periodeavslutning, herunder:

  • Nøkkeltallrapportering

  • Skatteberegninger, inkludert fremskaffelse av grunnlaget for beregningen av permanente og midlertidige forskjeller

 • Utarbeide kvartalsrapporter for selskapets økonomiske stilling i samsvar med avtalte rapporteringskrav/rapporteringspakke

 • Besørge utarbeidelse og innsending av merverdiavgiftsoppgaver

 • Utarbeide Forvalters årsrapport til styret

 • Gi offentlig myndighet innsyn ved behov

 

Regnskapsførsel

 

Selskapsadministrasjon

 • Registering som og utførelse av oppgaver som daglig leder for ditt selskap

 • Sekretariattjenester, herunder;

  • Utkast til styrets årsberetning

  • Utkast til styreprotokoller

  • Utkast til generalforsamlingsprotokoller

  • Ajourføring av selskapets vedtekter

 • Besvarelse av henvendelser fra offentlige myndigheter

 • Deltakelse i selskapets styremøter og generalforsamlinger


Arkivtjenester

 • Besørge forvaring av selskapets styre- og generalforsamlingsprotokoller, og øvrig selskapsdokumentasjon

 • Arkivere korrespondanse med leietakere og offentlige myndigheter / andre i inntil 10 år, dog begrenset til avtaleperioden

 • Oppbevare regnskapsdokumentasjon forsvarlig i hele avtaleperioden

Vil du vite mer om våre forvaltningstjenester - og hva vi kan gjøre i din eiendom?
La oss kontakte deg for et uforpliktende introduksjonsmøte!

Dine detaljer er sendt!

bottom of page